Rammeplan og lov om barnehager

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er hjemlet i barnehageloven, og gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. 

Barnehagen skal inspirere til, og gi rom for ulike typer lek både ute og inne

Rammeplanen er med på å påvirke kvaliteten i barnehagen, og må sees i sammenheng med arkitektur, fysisk miljø, organisering og brukermedvirkning.

Et forskningsprosjekt med barn i fokus

Gjennom prosjektet EnCompetence, Kompetanse for utvikling av barnehagers inne- og utemiljøer, har vi utviklet forskningsbaserte kriterier for barnehagens fysiske inne og utemiljø.