Brukermedvirkning i endringsprosesser

Selv om barnehagelærere og ansatte i barnehagesektoren er de mest sentrale i å utforme innholdet i barnehager, så er arkitekter og landskapsarkitekter viktige når det fysiske miljøet i barnehager skal planlegges og utformes.

For å oppnå et godt resultat i prosesser som omhandler utvikling av det fysiske miljøet i barnehagen, kan brukermedvirkning på alle plannivå være avgjørende.

Nybygg, ombygninger eller endringer i barnehager må planlegges i samspill mellom representanter for barnehageeier, barnehagelærere, ansatte og fagkyndige på barnehagebygg og uteområder.  Det må velges planleggings- og medvirkningsprosess som er hensiktsmessig for det enkelte prosjektet.

Å involvere brukerne er et suksesskriterium for et velfungerende prosjekt.

Når alle brukerne forstår bakgrunnen for prosjektet så øker gjerne motivasjonene og involveringen til deltakerne også. Det er derfor viktig å støtte individuelt engasjement fra blant annet personalet, foreldregruppa og barna.

Brukermedvirkning sikrer dessuten at prosjektet kan fange opp og ta hensyn til spesielle behov i alle deler av prosessen. Det er viktig at alle deltakerne i prosessen anerkjenner hverandres faglighet, og at de oppdaterer sine kunnskaper for å kunne bidra i prosessen.

I EnCompetence har det vært et mål å bygge kompetanse blant ulike aktører og å utvikle felles verktøy for hvordan man kan forbedre det fysiske miljøet i barnehagen.

Prosjektet er på den måten interdisiplinært ved at forskere og fagfolk fra utdanning, pedagogikk, helse, arkitektur og landskapsarkitektur har jobbet sammen.

Kunnskapen og verktøyene som er utviklet vil derfor være relevante og nyttige for barnehagesektoren og andre faggrupper for å sikre reell brukermedvirkning i planlegging, utvikling og rehabilitering av det fysiske miljøet i barnehagen.

Kriterieområder for barnehagens fysiske inne og utemiljø

Arkitektur og landskapsarkitektur i en barnehage utgjør den delen av det fysiske miljøet det ikke er så enkelt å endre på i ettertid.

Grundig arbeid med bygget og utemiljøet er derfor svært viktig for hvordan barnehagen skal fungere i lang fremtid, både for barn og ansatte. Barns lek, læring og trivsel bør være det viktigste fokuset når barnehager utformes.

→ Arkitektur og landskapsarkitektur

Hvordan en barnehage er utstyrt og innredet er viktig for barnas lek, læring og trivsel.

Tilgang til ulike typer materialer, leker, innredning og utstyr bør være gjennomtenkt og kan med fordel endres i tråd med barnas behov og interesser. Det fysiske miljøet i barnehagen skal invitere barna til et mangfold av lek og aktivitet både ute og inne.

→ Rom og materiell

For at et fint og funksjonelt fysisk miljø i barnehagen skal fungere i hverdagen og videreutvikles kontinuerlig er både motivasjon og kompetanse hos de ansatte viktig.

Måten man organiserer tid og rom på vil også være avgjørende både for hvordan det fysiske miljøet kan tas i bruk og for hvordan man kan lykkes i endringsprosesser.

→ Utvikling og organisering

Et forskningsprosjekt med barn i fokus

Gjennom prosjektet EnCompetence, Kompetanse for utvikling av barnehagers inne- og utemiljøer, har vi utviklet forskningsbaserte kriterier for barnehagens fysiske inne og utemiljø.